คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุทธิรัตน์ โดดยิ้ม
นศ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบ Design
จากการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017