กิจกรรมคณะ,  บริการวิชาการ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
คระสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ชุมชน
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี
ได้มอบหมายให้ อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
และ อาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ
โครงการจัดขึ้น วันที่ 19-20 และ 26-27 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ
และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ
และเข้าถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อให้การจัดโครงการบริการวิชาการสามารถตอบสนองและเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิด.

[envira-gallery id=”5167″]

ปิดความเห็น บน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม