ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ และงานด้านเอกสารทั่วไปของสำนักงาน งานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
2. การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทำรายงานการประชุม และบริหารงานทั่วไป
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วไปในส่านักงาน งานสารบรรณ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยหรืองานบริการวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารแนบ  ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง