โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ปีที่ 4 กับสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ปีที่ 4
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

โดย ได้รับเกียรติจาก
คุณเอกชัย สุขชัย
จากบริษัท WESIGNLAB  ผู้ผลิตและออกแบบป้ายต่าง ๆ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ
“การออกแบบและผลิตป้ายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์”
ณ ห้อง A 411 อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”4825″]

Facebook