กิจกรรมคณะ

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

เริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 7.30 – 8.30 น.
รายงานตัวบัณฑิตเพื่อฝึกซ้อมย่อย ณ ห้องA207 ชั้น 2 อาคารสิริธร

ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ลงทะเบียน พร้อมส่งใบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
     แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ 
2. ชำระค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิต 1500 บาท
3.สั่งจองรูปภาพหมู่
    –  ภาพหมู่รวม 350 บาท (ไม่มีกรอบ)
    – ภาพหมู่รวม + กรอบซีลทอง 750 บาท
    – ภาพหมู่รวม + กรอบทอง LOGO มหาวิทยาลัย 1,000 บาท
    – ภาพหมู่รวม + กรอบหลุยส์ 1,250 บาท
       ตัวอย่างภาพหมู่    ใบจองภาพหมู่
4.รับของที่ระลึก

9.15 – 10.20 น.    –  บัณฑิตตั้งแถวออกจากคณะฯไปถ่ายรูปหมู่

10.50 – 12.00 น. –  บัณฑิตพร้อมกัน ณ ห้อง A 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร

– คณบดี กล่าวให้โอวาท 
– แบ่งกลุ่มซ้อมย่อย / ซ้อมรวม

12.00 – 13.00 น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. – ดำเนินการฝึกซ้อมฯ (ภาคบ่าย)

การแต่งกาย : แต่งกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต

ติดตามกำหนดการ ขั้นตอน  และรายละเอียดอื่นๆ
ในวันฝึกซ้อมรวม และ วันฝึกซ้อมใหญ่ ได้ที่
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ :
– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
– หากบัณฑิตไม่พิมพ์ใบตอบหรือไม่ได้ทำแบบสอบถามภาวะการมีงานทำมา
บัณฑิตจะต้องเสียค่าพิมพ์ใบละ 100 บาท

ปิดความเห็น บน กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560