Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม”ปีที่ 4 ครั้งที่1

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”
ปีที่ 4 ครั้งที่1  จัดโดยสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
ได้รับเกียรติจาก คุณจักริน คงเจริญ ผู้บริหาร
คุณประพันธ์ เฉลียวศิลป์ ผู้บริหาร
คุณแทนธวัช เทศหริ่ง ผู้บริหาร
คุณประเสริฐสุข เหทานนท์ ผู้กำกับภาพยนตร์  จาก Hugs Studio
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ Prewedding Cinema ”
และหัวข้อเรื่อง “ผู้กำกับรุ่นใหม่”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

[envira-gallery id=”4518″]

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม”ปีที่ 4 ครั้งที่1