คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิก
เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยม รับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี
ผ.ศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี
ผ.ศ.วรางคณา นิ่มเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
และผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิก ในครั้งนี้

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหลักสูตรประกอบด้วย

1.  รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ประธานคณะตรวจเยี่ยม
2.  รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์ คณะตรวจเยี่ยม
3.  ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากุล คณะตรวจเยี่ยม
4.  อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ คณะตรวจเยี่ยม
5.  นายอาคม เวพาสยนันท์ คณะตรวจเยี่ยม
6.  นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์ เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก
7.  นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก

[envira-gallery id=”4575″]