Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP07) กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP07)
กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
โดยได้รับเกียรติจาก ออาจารย์มนต์ชัย น้อยคำสิน ผศ.จิตรกร ผดุง
และ ผศ.สิณีภรณ์ วัฒนจินดา
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” สร้าง สื่อภาพ ”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

ปิดความเห็น บน “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP07) กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล