คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ปีที่ 4
กับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

โดย ได้รับเกียรติจาก
คุณสหชัย พิรพัฒน์
Deputy Managing Director, Engineering Section
P.E.W.Co.,Ltd

มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“จับแสงอาทิตย์ มาผลิตไฟฟ้า”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”4979″]