กิจกรรมคณะ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และ งานวิจัย บริการวิชาการ สหกิจศึกษา ไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 11 – 14  ตุลาคม  2561
อาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
ได้ร่วมลงพื้นที่โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และ งานวิจัย บริการวิชาการ
สหกิจศึกษา ไทย-ลาว ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก และแขวงจำปาสัก
โดยมีท่านผู้ว่าแขวง อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี แขวงจำปาสัก
ตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย
ที่ศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยข้อตกลงจะร่วมกันลงพื้นที่และศึกษาพื้นที่มรดกโลก สถาปัตยกรรมศาสตร์
และช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-ลาว โดยศึกษาการเชื่อมโยง

ระหว่างวัฒนธรรม และพื้นที่มรดกโลกเพื่อบูรณาการและพัฒนาการงานวิจัย

[envira-gallery id=”5008″]

ปิดความเห็น บน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และ งานวิจัย บริการวิชาการ สหกิจศึกษา ไทย-ลาว