โครงการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 6 (EP07) สาขาวิชาการจัดการทัพยากรอาคาร

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการ
” เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ครั้งที่ 6 (EP07)
สาขาวิชาการจัดการทัพยากรอาคาร
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พวงสมบัติ
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” ความร้อนในบ้าน เอาไปทิ้งหรือใช้ประโยชน์ ? “
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

Facebook