คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ ” เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ครั้งที่ 6 (EP06)
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณคุณดลวรรณ แสงสุวรรณ
บริษัท เทนเซ็นต์ ประเทศไทย จำกัด
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“Created Video อย่างไรให้ Sanook”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร