คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการ
” เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ครั้งที่ 6 (EP03)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทพล จั่นเงิน
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร
และเจ้าของออฟฟิต JUNNARCHITECT
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
” ARCHITECTURAL PROCESS “
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร