อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล

อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล
(Dr.Soraj Pruettikomon)

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี : อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาออกแบบเครื่องเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

การออกแบบเครื่องเรือนและการผลิต และใช้เครื่องมือเครื่องจักร
ทางด้านงานไม้ และออกแบบพัฒนาเฟอร์นิเจอร์นวัตกรรม และเพื่อผู้พิการUD

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์

บทความระดับนานาชาติ สมาคมสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
เรื่อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้พิการทางสายตา

บทความระดับนานาชาติ งานราชมงคลวิชาการจัดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
เรื่อง ออกแบบตกแต่งภายในศูนย์จัดแสดงสินค้าเครื่องปั้นดินเผา ชุมชนบ้านโรงหวด ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บทความระดับชาติ งานเครื่อข่ายภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกร
เรื่อง ออกแบบชุดครัวแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์โดยใช้หลักการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจ

บทความระดับชาติ งานราชมงคลวิชาการครั้งที่ 6 จัดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รับประทานอาหารที่ทำจากแผ่นฟางข้าวและแกลบอัดประสาน

บทความระดับชาติ การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 2 (HERP Congress ll) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การออกแบบและศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่อัดประสาน เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ

Facebook