กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ” Final War Architectural Thesis Exhibition 2018 “

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดพิธีเปิดโครงการ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Final War Architectural Thesis Exhibition 2018

โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
” Where will you be in the next 5 year ? ”

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.
ณ Yelo House (Art Gallery) ชั้น 2  Zone Working Space