กิจกรรมคณะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครนักศึกษา (รอบพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาเพิ่มมี 3 สาขาได้แก่
1. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

การรับสมัคร
ซื้อใบสมัครและสมัครเรียนด้วยตนเอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานคณะฯ ชั้น 3 อาคารสิรินธร

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่รับสมัคร)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
– ใบรับรองความประพฤติจากสถานการศึกษาเดิม
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สอบสัมภาษณ์

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 – 16.30 น.
(ผู้สมัครจะต้องเตรียมรวมเล่มผลงานหรือชิ้นงาน เพื่อประกอบผลการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2781
Facebook Fanpage – Foa.d RMUTR

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)