คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

” ERROR” THESIS EXHIBITION , 2016

…….ใครๆก็ERRORได้……..
มาร่วมชมผลงานthesisของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

on 9th JUNE – 11th JUNE 2017
@ Zone Living room 2 4th floor , SIAM DISCOVERY