กิจกรรมคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบศาลายา

 

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

พื้นที่ศาลายา

 

รหัสนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)

พื้นที่ศาลายา

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
แบบขอเทียบโอนรายวิชา
ประกาศการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (เฉพาะพื้นที่ศาลายา)

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบเพิ่มเติม)