กิจกรรมคณะ

โครงการฝึกอบรมภาษาสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการ
“ฝึกอบรมภาษาสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ”
โดยมีอาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรชาวต่างชาติ จากสถาบันสอนภาษา Wall Street
ให้ทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร และเขียนประวัติส่วนตัว เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน
โครงการจัดระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560
ณ ห้องA508 อาคารสิรินธร

ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมภาษาสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ