กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

โดยอาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ กล่าวเปิดโครงการและต้อนรับกลับสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

พร้อมทั้งนักศึกษาได้นำเสนอผลงานจาการออกฝึกสหกิจศึกษา ตลอดภาคการศึกษา2/2559

เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่คณาจารย์และเพื่อน ๆ นักศึกษา

ปิดความเห็น บน โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559