โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 งานสหกิจศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัด
” โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 “
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเมธาวี ลี จาก SIRILERT DEVELOPMENT
ตำแหน่ง Senior Architect , Project Coordinator
ดร.วาสุกาญจน์  งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา
และ อาจารย์กัณฑิกา จันทนา หัวหน้างานสหกิจศึกษา
เป็นวิทยาการบรรยาย ให้ความรู้ ประสบการณ์ และชี้แจงกฏ ระเบียน
ข้อบังคับ การออกสหกิจศึกษา

Facebook