กิจกรรมคณะ,  รางวัล,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลรางวัล Best color choice โครงการ Asian young designer award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ
นายชวนินทร์  น้อยคำมูล
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับรางวัล Best color choice
จากการประกวดแบบในโครงการ Asian young designer award 2018
จัดโดย NIPPON PAINT

ปิดความเห็น บน นักศึกษาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลรางวัล Best color choice โครงการ Asian young designer award 2018