กิจกรรมคณะ,  รางวัล,  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นิสิตออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเมตตา คุ้มรักษ์
นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง
ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ “ADDA @FRIENDS With ADVENTURE”
โดยมีอาจารย์ อ.ประชม ทางทอง และ อ.ชมขวัญ บุตรเวียงพันธ์
เป็นที่ปรึกษาในการส่งเข้าประกวด

[envira-gallery id=”5292″]

ปิดความเห็น บน นิสิตออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8