กิจกรรมคณะ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
นำโดยอาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี และผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กอบกุล จันทรโคลิกา คณะกรรมการ
ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น คณะกรรมการ
ผศ.ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ คณะกรรมการ
อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ คณะกรรมการ

[envira-gallery id=”4676″]

ปิดความเห็น บน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ