กิจกรรมคณะ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ”

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 “แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ”
โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.ผศ.ดร.วัชรี    เกษพิชัยณรงค์
2.ผศ.ดร.น้ำค้าง  ศรีวัฒนาโรทัย
3.ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  จิตต์ธรรม
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้
และแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
พัฒนากระบวนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ Active learning techniques และ
เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการวัดผล  และประเมินผล  ให้เป็นกลไกในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องบรรยาย A 510  อาคารสิรินธร

ปิดความเห็น บน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ”