Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ,  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่3 ครั้งที่ 7 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3” ครั้งที่ 7
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรพงศ์ พรพนาพงศ์
เจ้าของแบรนด์ พานา ออปเจ็ค (Pana Objects)
ในหัวข้อ ” ต่อยอดผลงาน ดีไซน์ ให้เป็น ธุรกิจ “
ณ ห้องบรรยาย A411 อาคารสิรินธร