โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่3 ครั้งที่ 6 สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3” ครั้งที่ 6
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัชชา เจริญศรี (แพท)
Digital Media and E – Commerce Supervisor
บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด (EVEANDBOY)

ในหัวข้อ ” Digital Marketing “
ณ ห้องบรรยาย A411 อาคารสิรินธร

Facebook