โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 (EP06)
กับสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญ์ภูมิ สุวรรณปรีชา
ในหัวข้อ “การถ่ายภาพในยุคดิจิทัล”

ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”5586”]

Facebook