คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง

โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอทอง ทองแถม ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักแผนภาพรวม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
หัวข้อ ” เศรษฐศาสตร์เมืองกับการออกแบบเมือง
Urban Economics, and Implementing Urban Design”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”5550″]