โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ปีที่ 4
กับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

โดย ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษในหัวข้อ ” Architectural sensations ”
ณ ห้อง A 411 อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”4940″]

Facebook