ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปณิธาน

(Determaination)

” มืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “


วิสัยทัศน์

(Vision)

” มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและส่งเสริมนักปฏิบัติ

สู่วิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบพร้อมเข้าสู่สังคมประกอบการ”