ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์ประชม ทางทอง

อาจารย์ประชม ทางทอง
Prachom  Thangthong

 ประวัติ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การศึกษา – ปริญญาโท คอม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– ปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงาน/รางวัล  
งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
– การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์การสะกดนิ้วมือด้วยภาพสัญลักษณ์ภาษามือเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
(Design and development kits, finger spelling and sign language symbol for communication for children of hearing impaired.)   บทคัดย่อ ไทย/Eng
ติดต่อ Email –
เบอร์โทร –
ปิดความเห็น บน อาจารย์ประชม ทางทอง