อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
 • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบและชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

บุคลากรสายสนับสนุน

 • ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
 • ฝ่ายบริหารและแผน
 • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Facebook