โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ที่ได้เข้าศึกษาใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

เปิดบ้านรับแขก : แนะนำอาคารสถานที่  บรรยายโดย อาจารย์เกริกรัฐ ตั้งวงษ์อุทัย
เป็นกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ ระเบียบการใช้อาคารสิริธร พร้อมเกมส์ตอบคำถาม

เรียนให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ ในยุคศตวรรษที่ 21 โดย วิทยากรภายนอก
Pigma micron (บริษัท ซากุระโปรดักส์(ไทยแลนด์) จำกัด) 
เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทนำทีมศิลปิน มาบรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบผลงานเพื่อนำไปใช้ในการเรีย
และกิจกรรมปฎิบัติ ออกแบบผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดชิงรางวัล ในการประกวด
“ I AM ORIGINAL 3 วาดฝันกับมือ ”  ที่จัดโดย บริษัทซากุระโปรดักส์ www.sakura.in.th

ประสบการณ์ดี ๆ พี่สอนน้องโดย นางสาวชัญญ์ญาณ์ ศรีชูพิพัฒน์ (พี่มะเหมี่ยว)
เป็นกิจกรรมที่ พี่มะเหมี่ยวบรรยายประสบการณ์ ความรู้สึกที่ได้เรียน และความสำเร็จในการจบการศึกษาพร้อมด้วย นายทีปกร รองรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษา
ได้อธิบายทำความเข้าใจเรื่อง ‘กิจกรรมเสริมหลักสูตร’ หรือ ชั่วโมงกิจกรรม ให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เพื่อทำตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
โดยปีนี้ทางสโมสรนักศึกษามีนโยบายผลักดันให้ นักศึกษาในคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ครบตามที่กองพัฒนานักศึกษากำหนด 100 %

Facebook