พันธกิจ

พันธกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • จัดการศึกษา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่มีความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ
 • สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • ให้บริการวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล
  และพัฒนาความสามารถเชิงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  โดยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา มีบทบาทร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
 • บริหารจัดการเชิงธรรมมาภิบาล ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรแบบบูรณาการ
 • พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะทางด้านภาษาและเชี่ยวชาญเทคโนโลยี
  เพื่อการปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ
 • สร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันในพันธกิจต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระดับชาติและนานาชาติ