คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การจัดการความรู้ (KM) ปี 2562

การจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอน
– การจัดการเรียนการสอน

การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย
– ฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ
– ข้อมูลงานวิจัย