คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


ประวัติ ความเป็นมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาเขตศาลายา เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ.2548 คณะวิชาสถาปัตยกรรม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอน
ในสายสถาปัตยกรรมการก่อสร้างและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีศักยภาพเพียงพอและมีคุณสมบัติในการเป็นคณะ ฯ ครบตามของ สกอ.
กล่าวคือมีสาขาวิชาครบ 5 สาขาวิชาในแต่ละสาขาวิชาชีพและเพื่อให้ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนของสองสาขาวิชาชีพนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง คณะใหม่ขึ้นเป็น
“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ”
แยกออกมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรสายสถาปัตยกรรมการก่อสร้างและการออกแบบ
เป็นการขยายขอบเขตและศักยภาพในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานทัดเทียมสถาบันการศึกษาในอารยประเทศ

 

 

 


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.2539
จนกระทั่ง ปีพ.ศ. 2552ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะฯ ดำเนินการสอนโดยผู้บริหารและคณาจารย์
ที่มีประสบการณ์ในการสอนที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศมีสาขาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่หลากหลายสาขามากที่สุดแห่งหนึ่งโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างรวมถึงสายงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องในระดับปริญญาตรีเพื่อผลิตสถาปนิก  นักออแบบสถาปัตยกรรมภายใน นักผังเมืองนักออกแบบนิเทศศิลป์นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ผู้จัดการงานก่อสร้าง ผู้จัการทรัพยากรอาคารและนักออกแบบในสาขาต่างๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้คณะฯ ยังส่งเสริมและทำหน้าที่วิจัย  วิเคราะห์เผยแพร่และพัฒนาวิชาการด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่เป็นสาขาวิชาที่สำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมให้สามารถพัฒนาให้ทันกับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY เปิดสอนในปี พ.ศ. 2547

2.สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT เปิดสอนในปี พ.ศ. 2548
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
COMMUNICATION ART TECHNOLOGY เปิดสอนในปี พ.ศ. 2549
4.สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN เปิดสอนในปี พ.ศ. 2550
5.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบและชุมชนเมือง
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN เปิดสอนในปี พ.ศ. 2552
6.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE เปิดสอนในปี พ.ศ. 2554
7.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
FACILITY MANAGEMENT เปิดสอนในปี พ.ศ. 2556
8.สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA DESIGN เปิดสอนในปี พ.ศ. 2558