ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา
ดำรงตำแหน่งคณบดี คนที่ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
พ.ศ. 2553 – 2556ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
ดำรงตำแหน่งคณบดี คนที่ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
พ.ศ. 2557 – 2558อาจารย์เสาวณิต ทองมี
ดำรงตำแหน่งคณบดี คนที่ 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน


Facebook