สำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับสำรวจข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และสาขาวิชา

หมายเหตุ !!!

ขั้นตอนการสมัคร Email

นักศึกษาต้องสร้าง email ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัย

Facebook