โครงงาน สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2559

 

ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 การพยากรณ์จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง โดยวิธีอารีมา
Forecasting the Number of Undergraduate Students
By the ARIMA Model
โดย ยุทธนา สันแสนดี และ สุภัทธิรา วรอาจ
TH/EN
2
3