คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การจัดการงานก่อสร้าง

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง CONSTRUCTION MANAGEMENT
เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2548
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
  • กิจกรรมประจำปีการศึกษา
    • ปีการศึกษา 2559
  • โครงงาน