คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้บริหาร

อาจารย์เสาวณิต ทองมี
คณบดีอาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์พลชัย ศิริอินทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนอาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา