อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
  • สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบและชุมชนเมือง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
  • สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล