FACILITY MANAGEMENT

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร FACILITY MANAGEMENT
เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2556

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
  • กิจกรรมประจำปีการศึกษา
    • ปีการศึกษา 2559
  • ปริญญานิพนธ์ (THESIS)
Facebook