MS-Asawin.s อาจารย์อัศวิน  ไทรสาคร

ประวัติ
– อาจารย์ประจำสาขาวิชาตั้งแต่ปี  ถึง

การศึกษา

ผลงาน/รางวัล

  • ปี 2559  – ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม   ถึงปัจจุบัน

งานวิจัย

ติดต่อ

Facebook