อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

MS-Asawin.s
อาจารย์อัศวิน  ไทรสาคร
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง

อาจารย์สิปปะ  ด้วงผึ้ง

อาจารย์เสาวณิต ทองมี

อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญโพธิ์อภิชาติ

อาจารย์พลชัย  ศิริอินทร์
 
อาจารย์ชยพล  ขุนทองนราพล
 
อาจารย์อมร  ปิยะวาจี

อาจารย์ ดร.ฉันทมน  โพธิพิทักษ์

อาจารย์สุพิชฌาย์  เกาศัลย์

อาจารย์โชคดี  ศรีสมบัติ