Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่3 ครั้งที่ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่ 3” ครั้งที่ 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ คล้ายนัครัฐ และ คุณธนะชัย อุดมเดช
ในหัวข้อ ” บินอย่างไร ให้ได้เรื่อง
เรียนรู้วิธีการบิน การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ การถ่ายภาพมุมสูง
ณ ห้องบรรยาย A411 อาคารสิรินธร