กิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์
ผู้จัดการแผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในหัวข้อ ” ชีวิต อานาคต กับความสำเร็จ”

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้
– เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนสนใจจากบุคลากรสำคัญในองค์กรด้านออกแบบและงานก่อสร้างและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ
– เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคม
– เพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานกับวิทยากร