ฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาวปริศรา โสมนัส

งานแผนและงบประมาณ
งานการเงิน

นายเอกวุฒิ อุสาพันธ์

งานบุคลากร
งานพัสดุ

นางสาวธิวาพร รุ่งเรืองศรี

งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์

นายพัลลภ ศรีอ่อนคง

งานอาคารสถานที่

นายมนตรี รุ่งเรือง

งานอาคารสถานที่

นายสำราญ ไทรทอง

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายณตฤณ สุดวารี

งานเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาววนิดา แสงอันประเสริฐ

งานมาตราฐานการศึกษา

นางสาวอรุณี เมืองที่รัก

งานหลักสูตรและตำราเรียน​

นายพัลลภ ศรีอ่อนคง​

งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายจีรัษติธร มุกดาเพชร

งานประกันคุณภาพ

นายมนตรี รุ่งเรือง​

งานเทคโนโลยีการศึกษา​

นางสาวสายใจ เขียวอิ่ม

งานบริการวิชาการ

นางสาวพิชชาธัญ ไพรสณฑ์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นายสำราญ ไทรทอง

งานเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวอรุณี เมืองที่รัก

งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน

นางสาวสุนทรี พวศรีแก้ว

งานกิจการนักศึกษา
งานพัฒนาวินัยและการปกครอง
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานแนะแนวการศึกษา

Facebook