กิจกรรมคณะ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภป์ กิตติสุนทรพิศาล ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภป์ กิตติสุนทรพิศาล

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์